Sài gòn gril

Ngon hơn khi ăn nướng than tại bàn. Đã hơn khi ngồi giữa trời.